Home |

วิธีการปลูกผักสวนครัว ในกระถาง

ใครที่ชอบปลูกๆ สารพัดที่อยากจะปลูก มีที่น้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคเลย ส่วนคนที่มีที่มากๆ ก็ตามสบาย มาดูการปลูกพืชผัก ไม้ประดับด้วยกระถาง ของบ้านป้าเล็กกัน ใช้หลักการของผักกระสอบ ของคุณโสทร และมาประยุกต์ ดูได้ที่ ปลูกผักสวนครัวในกระถาง

Related posts:

  1. ปลูกผักสวนครัว ลงกระถาง
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Subscribe without commenting